ĐỒNG

Láp đồng
Ứng dụng: Ngành điện, điện lạnh, cơ khí khuôn mẫu, y tế, hàng hải......